(((FREE DOWNLOAD))) ↡ Lagum ⇖ PDF eBook or Kindle ePUB free

Poslednja velika doma a spisateljica bila je ujedno i poslednja dama velikog grada, koji je na nju jo uvek nedovoljno i nejako ponosan, tek nakon ovog itanja shvatam koliko i kako nedovoljno Beograd e tek vremenom otkrivati kako je i koliko lep i va an u jednom knji evnom opusu, kako je svetski i svoj Veli anstveno pisanje, velika ena.https bezimenaknjizevnazadruga.word Poslednja velika doma a spisateljica bila je ujedno i poslednja dama velikog grada, koji je na nju jo uvek nedovoljno i nejako ponosan, tek nakon ovog itanja shvatam koliko i kako nedovoljno Beograd e tek vremenom otkrivati kako je i koliko lep i va an u jednom knji evnom opusu, kako je svetski i svoj Veli anstveno pisanje, velika ena.https bezimenaknjizevnazadruga.word (((FREE DOWNLOAD))) ↻ Lagum ⇱ Ovaj klasik savremene srpske knji evnosti smatra se nekom vrstom nacionalnog Doktora ivaga PhoebusLagum je turska re i ozna ava mra an podzemni hodnik, tunel bez svetlosti Beogradska tvr ava Kalemegdan bila je poznata po lagumima koji su, ka e legenda, vodili i ispod reke Save i spasli ivot mnogom beguncu mada je i mnogi zatvorenik izgubio svoj ivot u kalemegdanskim lagumimaLagum je mesto tameRoman prati golgotu jedne beogradske porodice u dramati nim danima tokom nema ke okupacije u Drugom svetskom ratu i neposredno posle oslobo enja zemlje i dolaska komunista na vlast U Lagumu se sna no i umetni ki ubedljivo tematizuje propadanje gra anske Srbije, izvitopereni moral, pogled na svet, pa i jezik u vremenima ideolo ke zaslepljenosti, prividne jednakosti i pobedni ke pravde Prvi put u posleratnom periodu u srpskoj knji evnosti progovara se o tami i zlu koji prate lomove velikih dru tvenih preokreta i prevrata, kakav je usledio u Jugoslaviji poslegodine Ako je ta na tvrdnja da razumevanje, a potom i vrednovanje knji evnog dela ima za pretpostavku uvid u jezi kooblikovne, sadr inske i knji evno kontekstualne momente posmatranog dela, onda upravo sre na izbalansiranost tih momenata u romanu Lagum vodi zaklju ku da je re o doga aju u srpskoj prozi Mihajlo Panti Knjiga mo na, o ajni ka i mu eni ka, onakva kakvu svaki narod stvori jednom u pola veka Le Figaro magazine After reading Dungeon I found myself wondering how many unknown books like this go unnoticed to wide audience of literature, how many books are underprivileged because they are coming from countries and languages which are not translated enough It is perhaps sometimes matter of luck, or coincidence, or if you wish personal obsession to come in touch with some works An excellent book that I wouldn t have read if I didn t have a personal connection and empathy for Serbia.This is one is set After reading Dungeon I found myself wondering how many unknown books like this go unnoticed to wide audience of literature, how many books are underprivileged because they are coming from countries and languages which are not translated enough It is perhaps sometimes matter of luck, or coincidence, or if you wish personal obsession to come in touch with some works An excellent book that I wouldn t have read if I didn t have a personal connection and empathy for Serbia.This is one is set in Belgrade before, during and after WWII and revolves around Pavlovic family, especially Dusan and Milica, a professor historian and art critic and a teacher of literature The plot is not linear, goes back and forth in time from the 30 s till 80 s, and it is written like a form of text in which an old lady in her 80 s writes down thoughts over her life and events over the years So we are following the story of Pavlovic s family, which belonged to Serbian aristocracy, an extremely educated, elegant and great couple with all the privileges of that era, year by year over those dark times, found themselves in front of weird, difficult and uncomfortable situations Dark times which bring them in front of ideologies, wondering if they have to remain faithful to their believing or to revise some or all of them, while we notice the fall of Serbian aristocracy, rise of Nazi s, madness of war, beginning of the communist era in Serbia All these bring distance between them and the great couple of the past which received so much wide respect is now under disfavor while strong moral and ideologically dilemmas are so powerful and highlighted Svetlana Velmar Jankovic wrote a great story, a real story over those times, with strong political and historical background Very powerful and the same time written in an elegant prose, portrays superbly a whole era while she tries in a uniquely way to approach art of era in general something I really enjoyed And her hero, Milica, what a character a woman that any male would love to meet in life Excellent reading, absolutely satisfying Pa roman je o torturi gradjanske porodice za vreme komomunizma i iako me je naslov upozorio na marak opet sam se iznenadila mra nom atmosferom kojom oslikava dvadeseti vek i njegov najkrvaviji rat Iznenadio ne je i postupak kojim je pri a ispri ana u fragmentima i se anjima iz nekoliko godina koji se smenjuju Ina e ova knjiga je bila progla ena za 20 najboljih romana izdatih te godine 1991 u Francuskoj , zanimljivo je to da je promakao komisiji koja daje Ninovu nagradu te godine , pa su je dod Pa roman je o torturi gradjanske porodice za vreme komomunizma i iako me je naslov upozorio na marak opet sam se iznenadila mra nom atmosferom kojom oslikava dvadeseti vek i njegov najkrvaviji rat Iznenadio ne je i postupak kojim je pri a ispri ana u fragmentima i se anjima iz nekoliko godina koji se smenjuju Ina e ova knjiga je bila progla ena za 20 najboljih romana izdatih te godine 1991 u Francuskoj , zanimljivo je to da je promakao komisiji koja daje Ninovu nagradu te godine , pa su je dodelili naknadno prvom prilikom koja im se ukazala da isprave gre ku i to da je knjiga savremenom itala tvu skoro potuno nepoznata to se na alost ne da tako lako ispraviti 4 Sasvim dovoljno da vam se pod ko u uvuku brojna ivotna pitanja i da vas protrese ona jeza samo spoznaje da je u ratu a i miru ovek oveku vuk. Da sam bila fokusiranija, verovatno bi i ocena bila vi a Stil je izuzetan, pri a jako realisti na iako tamna , a period onaj o kome volim da itam Sava umanovi kao odli an motiv koji se provla i kroz pri u Imajte u vidu da dosta prepli e radnju i putuje iz sada njosti u pro lost, pa u neku drugu pro lost, da bi se vratilo u sada njost, formiraju i pun krug. Pre svega, preporu ujem svakome ko voli da ita ili eli vi e i kvalitetnije da ita, da pro ita barem nekoliko knjiga godi nje koje su izvorno pisane na srpskom Prevo ene knjige retko izbegnu jak uticaj izvornog jezika i ne mogu u potpunosti da o uvaju duh na eg jezika Negujmo na jezik Trebalo mi je nekoliko meseci da zavr im ovu knjigu, ali ne zato to je dosadna, ve zato to sam pravila pauzu u itanju zbog poro aja i brige o bebi Knjiga mi je zanimljiva jer ovakve knjige nismo ital Pre svega, preporu ujem svakome ko voli da ita ili eli vi e i kvalitetnije da ita, da pro ita barem nekoliko knjiga godi nje koje su izvorno pisane na srpskom Prevo ene knjige retko izbegnu jak uticaj izvornog jezika i ne mogu u potpunosti da o uvaju duh na eg jezika Negujmo na jezik Trebalo mi je nekoliko meseci da zavr im ovu knjigu, ali ne zato to je dosadna, ve zato to sam pravila pauzu u itanju zbog poro aja i brige o bebi Knjiga mi je zanimljiva jer ovakve knjige nismo itali kao lektire u osnovnoj i srednjoj, verovatno zbog uticaja komunisti kog nasle a Ovo je pri a u kojoj sti emo mali uvid u to kako je bilo biti na drugoj strani u II sv ratu, pripadati srpskoj gra anskoj porodici koja je sa dolaskom komunista li ena svega bez obzira na pozitivne doprinose kako u ratu, tako i pre njega Patnja porodice se nastavlja i posle rata, a zavr ava se kratkom emotivnom scenom barem delimi nog iskupljenja jednog od onih koji su doveli do te patnje, i bili nemilosrdni u tome ta je prvo to pomislite kada ka ete lagum Pri a nas vodi u Beograd u vreme kada u Evropi po inje Drugi svetski rat Rat podjednako uti e na sve ljude i na imu ne i siroma ne Roman pri a o stradanju porodica koje su ivele u to vreme i stvaranju klasa, a najvi e prati stradanje porodice Pavlovi Svetlana Velmar Jankovi ovaj roman objavila je 1990 godine to je bilo pravo otkri e na knji evnoj sceni ako uzmemo temu o kojoj pi e Pisala ga je punih dvadeset godina, sa manjim pauzama Svetlana ta je prvo to pomislite kada ka ete lagum Pri a nas vodi u Beograd u vreme kada u Evropi po inje Drugi svetski rat Rat podjednako uti e na sve ljude i na imu ne i siroma ne Roman pri a o stradanju porodica koje su ivele u to vreme i stvaranju klasa, a najvi e prati stradanje porodice Pavlovi Svetlana Velmar Jankovi ovaj roman objavila je 1990 godine to je bilo pravo otkri e na knji evnoj sceni ako uzmemo temu o kojoj pi e Pisala ga je punih dvadeset godina, sa manjim pauzama Svetlana je za lik gospo e Pavlovi pozajmila pone to od osobina svoje majke i bake, a samu radnju romana smestila je u onaj kraj Dor ola gde je ivela.Roman je pro et li nim iskustvima jer tokom itanja ne mo ete, a da ne razmislite o svemu onome to vas roman pita Za to stradaju porodice Za to je rat tako nemilosrdan Za to se osobama slava obije o glavu i zaborave one koji su im pomagali ta nas tera da se otu imo od drugih Zar strah nije najstra nija nu nost Dungeon won among others, Prize for the most read novel in 1992 and is still on the top 10 list in Serbia and in 1998 it was on 10th place on the list of twenty tittles reviewed as the best books written by French and foreign authors made by Editorial Board of Parisian magazine Lire.This is story about power of self destruction feed by one ideology The plot is settled in a dawn of World War II, during the War and then in the period of communism It is one story about fall of Serbian arist Dungeon won among others, Prize for the most read novel in 1992 and is still on the top 10 list in Serbia and in 1998 it was on 10th place on the list of twenty tittles reviewed as the best books written by French and foreign authors made by Editorial Board of Parisian magazine Lire.This is story about power of self destruction feed by one ideology The plot is settled in a dawn of World War II, during the War and then in the period of communism It is one story about fall of Serbian aristocracy, about insignificance of knowledge, of reputation even of merit if you re not under the same this time red star It is one powerful autopsy of mentality blinded with one idea so mighty that destroys friendship, love, tradition, religion that becomes religion by itself.But also Svetlana Velmar Jankovic is one magnificent historian and everything about she wrote could be connected with some unfortunately many events in our recent past She is writing about famous Serbian painter Sava Sumanovic, Slobodan Jovanovic great Serbian historian and politician who can be seen on 5000 dinar bill, about Serbian Royal family and situation on the court, about Sigmund Freud, Hitler but also about numerous heroes from this dark age of our history.This is also autobiographical novel the main character and the author are almost the same and also Velmar Jankovic is one old and very respectable Belgradian family and her father, also writer and prominent citizen was victim of ideology too he was taken one night and never came back She dedicated this novel to her parents.Actually this is one magnificent portrait of art, nobility and proud confronted by primitivism and mediocrity But the worst thing is that we ve live that unfortunately there are no lies here, no matter if she s writing about concentration camps under Nazism or concentration camps in your own flat under Communism Beograd, te ke posleratne godine i nezaboravni likovi, sobe, zgrade, ulice Jedna od onih pri a u kojima mora da se ita izme u redova, u kojoj ni ta nije crno ni belo, u kojoj ivot nosi nezaustavljivo kroz uspone i padove Naizmence ekspresivna i suptilna, pri a o ljudskosti, ljubavi, izdaji, o umetnosti koja nalazi svoj put uprkos svemu, prepletena sa ratom i pre ivljavanjem, novonastalim poretkom i ta je on doneo Karakteristi na za podneblje, uspeva da se uzdigne do univerzalnih razmera Beograd, te ke posleratne godine i nezaboravni likovi, sobe, zgrade, ulice Jedna od onih pri a u kojima mora da se ita izme u redova, u kojoj ni ta nije crno ni belo, u kojoj ivot nosi nezaustavljivo kroz uspone i padove Naizmence ekspresivna i suptilna, pri a o ljudskosti, ljubavi, izdaji, o umetnosti koja nalazi svoj put uprkos svemu, prepletena sa ratom i pre ivljavanjem, novonastalim poretkom i ta je on doneo Karakteristi na za podneblje, uspeva da se uzdigne do univerzalnih razmera Slike Save umanovi a, trke automobilima oko Kalemegdana i Dor ol prevazilaze ak i Pariz i ostaju zauvek u se anju