[[ KINDLE ]] ☆ Kan Konuşmaz ☊ PDF eBook or Kindle ePUB free

huga huga [[ KINDLE ]] ⇮ Kan Konuşmaz ↠ Serinin roman Kan Konu maz, Ye il Elmalar ve i inde Ya amak Hakk , ve Ya amak G zel ey Be Karde im, Naz m Hikmet in e itli d nemlerdeki roman al malar n olu turuyor Bunlardan zellikle sonuncusunda, otobiyografik yanlar da kendini g steriyor Naz m Hikmet, ku kusuz iirleriyle ne kan bir yazar, ancak d nemindeki edebiyata da ilgi g stermi ve yeni a l mlar getirmi bir yazar Romanlar da bu ba lamda, edebiyat m zda nemli bir yer tutuyor Okurlar i inse hi ku kusuz ak c l , kurgusu ve olay rg s ile okunmaya de er ba yap tlar .. Naz m Hikmet Ran n yaln zca d rt adet roman var Kan Konu maz bunlar n ilki 2 D nya Sava s ras nda tek g z n kaybetmi olan bir tamircinin hikayesini anlat r Hen z 25 ya nda olmas nara men herkes ona Usta der nk tamircilik mesle inin bir sayg nl vard r Nuri Usta belki ded nyaya kar ilk ba kald r s n mahallesinin k t kad n diye belledi i, zengin bir i adam taraf ndan hamile b rak l p soka a at lm olan G lizar ile evlenmekle ger ekle tirir G lizar n y z n bile g r Naz m Hikmet Ran n yaln zca d rt adet roman var Kan Konu maz bunlar n ilki 2 D nya Sava s ras nda tek g z n kaybetmi olan bir tamircinin hikayesini anlat r Hen z 25 ya nda olmas nara men herkes ona Usta der nk tamircilik mesle inin bir sayg nl vard r Nuri Usta belki ded nyaya kar ilk ba kald r s n mahallesinin k t kad n diye belledi i, zengin bir i adam taraf ndan hamile b rak l p soka a at lm olan G lizar ile evlenmekle ger ekle tirir G lizar n y z n bile g rmemi tir halbuki ar af n n alt nda Evlendikleri gece de yaln zca ona uzanan elini ve bile ini g r r Zamanla birbirlerine ger ekten a k olurlar ve aralar ndaki buzlar da erir Fakat bu arada devlette i ler kar r 2 D nya Sava na kat lan devlet herkesi askere a rmaya ba lar Nuri Usta gibi askerlik yapamayanlar da g rev icab yla fabrikalara al maya g nderilirler Nuri Usta d kkan n satmak zorunda kal r ve sava kaybedilince ailesiyle aylarca a kal rlar Bu s rada mer do ar ve aralar nda yle bir sevgi olu ur ki belki fizyolojik olarak baba ve o ul aras nda bu ekilde bir ba kurulamaz.Nuri Usta 2 D nya Sava ndan sonra lkeyi i gal eden emperyalist g lere kar olan gruplara kat l r Hatta bu sebeple hapis yatar Zaman ge er ve mer b y r Lisede zengin mahallesinden S heyla ile tan r ve ona a k olur Okudu um en saf en ger ek a klardan biriydi Asl nda a k kelimesi onlar n aras nda olanlara yabanc kal r san r m Sevda m denmeli, daha samimi geliyor kula a Kitab n sonunda mer, Nuri Usta ve mer in fizyolojik babas aras nda bir olay meydana geliyor z c ama bir o kadar da d nd r c bir olay Yani t m kitap gibiRoman n son iki sayfas eksik nk Naz m Hikmet Ran b l m b l m yay nlad gazetede bitiremeden b rakmak zorunda kalm Onun yerine roman n tasla n okuyan bir arkada akl nda kald nca sonunu getirmi Kan nas l konu maz Hani hep a z m zdad r ya, kan n asilli i, senin kan n ok asil aman hareketlerine dikkat et, senin kan n ondan st n gibiOysa Naz m Usta n n dedi i gibi, yap lanlar, haks zl klar, kanlarda de il uurlarda toplan r, uurlar hat rlar, uurlar konu ur Kan konu maz Kan Konu maz, 1 D nya Sava ndan Cumhuriyet in ba lar na uzanan s re te Nuri Usta ve onun ailesi evresinde ger ekle en olaylar anlatan bir d nem roman Ayn zamanda, Naz m Hikmet in romanlar aras nda toplumcu ger ekli i en do rudan yans tan roman o u Marksist gibi, Naz m Hikmet de sanat n fayda i in yarat lmas gerekti i d ncesinde Hen z roman n ba lar nda, olay ak n b lerek ve hatta Poe yu ele tirerek , Z beyde Han m n lm oldu unu haber vermek s.26 i in yazd n belirtme Kan Konu maz, 1 D nya Sava ndan Cumhuriyet in ba lar na uzanan s re te Nuri Usta ve onun ailesi evresinde ger ekle en olaylar anlatan bir d nem roman Ayn zamanda, Naz m Hikmet in romanlar aras nda toplumcu ger ekli i en do rudan yans tan roman o u Marksist gibi, Naz m Hikmet de sanat n fayda i in yarat lmas gerekti i d ncesinde Hen z roman n ba lar nda, olay ak n b lerek ve hatta Poe yu ele tirerek , Z beyde Han m n lm oldu unu haber vermek s.26 i in yazd n belirtmesi bu durumun bir rne i Gavur Cemal ile Nuri Usta aras nda ge en bir konu mada g zel ve faydal aras ndaki ayr ma dikkat ekmesi ise bu durumun bir ba ka rne i Nuri Ustan n aksine, Gavur Cemal gibi yanl bilin i erisinde bir insan tabii ki de g zel kelimesini kullan yor s.170.Nuri Usta, Naz m Hikmet in devrimci romantizmiyle olu turdu u bir olumlu tip diyebiliriz Stoyan ve Sait arac l yla s n f bilinci edinmesinin ard ndan, zellikle de mer in s ylemlerinde, Nuri Usta giderek daha kusursuz bir karakter olmaya ba l yor Kitab n 32 b l m nde ise Nuri Ustan n kendi yeteneklerini kullanaca tesviyecilik i ine ba layabilece ini rendikten sonra bulundu u umutsuzluktan adeta sevin le kmas , emek inin kendi retim g c ne yabanc la mas n ve bu yabanc la madan kurtulaca an rnekler nitelikte s.178.Bir s re sonra roman, Pavelvari karakter mer in hayat na odaklan yor Sevgi Soysal n Yeni ehir de le Vakti roman nda Olcay n balonu ile anlatmaya al t ey ne ise, Naz m Hikmet in de mer in oyuncak treni ile ayn eyi anlatt n d n yorum Trene kimin binip binemeyece i, balonun kime verilmesi gerekti i sorular n n cevaplar n n net olmas , ezen ezilen ili kisinin san landan ya da san lmak istenenden ok daha belirgin s n rlar oldu unu g steriyor . . ocuklu undan delikanl l na kadar kaynaklar ve esbab mucibelerini ara t rmaks z n inand bir ok eyler, ba land y nlarla telakki birbiri pe ince y k l yor Her eyin ak l ve mant k mahkemesine ekilip ordan beraat kazanmas laz m Beraat kazanamayanlar s ra s ra dara a lar na as l yorlar syf 112 Nazim Hikmet is a leftist poet And he is mostly known by his poems This is one of his three only novels he has written.The main idea of the book is about a poor family during first World War and how it ruined the life of the whole family.