`Free Ebook ☟ Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura ↵ PDF eBook or Kindle ePUB free

Be y ld z de il on y ld z yirmi y ld z olsa hepsi feda Ayfer Tun nas l bir edebiyat cambaz , nas l bir karakter yarat c s o nas l g zel lisan, o nas l g zel dizilim Neyini vece ime a k n m hangisine hayran olaca mdan hi emin de ilim toptan kalbim, ruhum eridi Edebi bir len, her Ayfer Tun eseri gibi muazzam bir okuma Kitap yazar n okuma nermesi olarak iki b l mden iki ana karakterin a z ndan ve teker ifter ilerliyor, ister yazar m z n nerdi i gibi okursunuz ister dayanamaz s rayla Be y ld z de il on y ld z yirmi y ld z olsa hepsi feda Ayfer Tun nas l bir edebiyat cambaz , nas l bir karakter yarat c s o nas l g zel lisan, o nas l g zel dizilim Neyini vece ime a k n m hangisine hayran olaca mdan hi emin de ilim toptan kalbim, ruhum eridi Edebi bir len, her Ayfer Tun eseri gibi muazzam bir okuma Kitap yazar n okuma nermesi olarak iki b l mden iki ana karakterin a z ndan ve teker ifter ilerliyor, ister yazar m z n nerdi i gibi okursunuz ister dayanamaz s rayla okursunuz size kalm Amma velakin ana erkek karakterin a z ndan ve ruhundan kad n karaktere ge i onun duygusunun aktar l nas l bir ustal k nas l bir olmu luk Elimde s rekli kalemle okuyamad m e er yle okuyabilsem san r m kitap izdi im ve not ald klar mla helak olurdu Nas l da g zel tespitler vard Genetik rahats zl olan Umut karakterimizin tedavi i in Amerika ya gidi inde Sanem ile tan mas ve giderayak a k bulmas ile ba layan hikayemiz, aile, a k, ac ve hayat ile yan onlarca karakter zerinden en nihayetinde kendimize d ne d ne bak m zla son buluyor imdi kapa n kapad m O son s z, o son konu ma Abartm yorum g z m n ya kald akamad Asl nda ard ndan hemmen yeni bir okumaya ba layacakt m fakat etkisi yle sars c oldu ki ertesi g ne yeni okumaya ancak ba layabilirim Art k hayat m boyunca ok k ymetli bir s ze sahibim Ya aburnee Daha neresinden nas l veyim bilemiyorum, al n okuyun okutun bu lenden mahrum kalmay n mahrum b rakmay n ad n hak edecek kadar k t bir roman de il ayfer tun un se imi mi bilmiyorum, yleyse kendine k ym , okuruna da ac mam a klar delidir k t bir roman ismi, yaz tura ba ka bir k t roman ismi olabilecekken ya da zorlamas yla bir araya getirilerek iki k t isimden daha k t bir isim yaratmak ama lanm gibi yay nevinin madem yle i te b yle dercesine uygun g rd kapakla da bu amaca ula lm tebrik etmek laz m a klar delidir ya da yaz tura haks zl k olur dedim ama yine de b ad n hak edecek kadar k t bir roman de il ayfer tun un se imi mi bilmiyorum, yleyse kendine k ym , okuruna da ac mam a klar delidir k t bir roman ismi, yaz tura ba ka bir k t roman ismi olabilecekken ya da zorlamas yla bir araya getirilerek iki k t isimden daha k t bir isim yaratmak ama lanm gibi yay nevinin madem yle i te b yle dercesine uygun g rd kapakla da bu amaca ula lm tebrik etmek laz m a klar delidir ya da yaz tura haks zl k olur dedim ama yine de bu ba l k zerinden bir eyler s yleyebiliriz roman a klar n delili ini anlatm yor, anlatmak zorunda da de il elbette, ama daha ba l ktan bir kesinlik bildiriyor romanda ok a kendini g steren, roman kat la t ran, donukla t ran yledir, b yledir ifadelerinin habercisi adeta yaz tura ya gelince, bu i erik kadar bi ime de bir vurgu olsa gerek iki ana karakter, iki ana b l ml bir kurgu hali haz rda iyi ve yeterliyken roman ba l klar n n numaraland r lmas ndaki farkl l k gibi olmu bu da gereksiz.ayfer tun , kabul etmek gerek, vasat n zerinde ba l yor yazmaya hikayesini, karakterlerini, ele ald temalar nas l ilerletece ini, geni letece ini, derinle tirece ini biliyor bu noktada ger ekten ba ar l ve bu y zden g n m z n iyi ve ok sevilen yazarlar ndan ama, t m kitaplar n dahil etmeden s yleyelim, ayfer tun durmuyor anlat p bitirdi ine tekrar tekrar ba l yor uzuyor, gev iyor, da l yor anlat g c , etkisi yok oluyor bu romanda zellikle tura b l m n n son y z sayfas g zel bir rnek b l m n ba ndan itibaren kahraman n n hem ki ili i, hem de ailesi ve ailesindeki konumuna dair yeterince g l anlat m ortaya koymu ken bununla yetinmeyip hikayeyi ac ya bo maya ba l yor, deh et sahneleri s ralamaya ba l yor art arda sonunda ac nce kabusa, karabasana d n yor, sonra hepten anlams zla yor ayn temel zerine y klendik e y klenen a rl k sonunda yap k yor bu roman n yar s na yak n bir k sm kar lsa ve ac ya bu kadar y klenilmese daha etkili olaca n d n yorum ortada yeterince a r bir hikaye var zaten ayfer tun un da yazarl k g c yle, ac hikayeden s z yor ac hissediliyor, i liyor hal b yleyken uzatt k a uzatman n, roman ac ya bo man n ne anlam var hayat b yledir ya da b yle hayatlar vard r t r nden a klamalarla do rulanabilecek bir ey de il bu yle hayatlar vard r evet ama anlat s b yle de ildir buralara hi girmeyelim dir lerden, d r lardan uzak dural m kesin mesaj m z bu olsun kesinlikten uzak dural m edebi olarak da kurgu olarak da ahane bir kitap bitince ba a d n p bir kez daha okumak istedim kurgusu modifiye k rebe gibi g zler tamamen kapal de il de olan biteni bir sisin i inden g r yor gibisiniz bir eyler oluyor fark ndas n z, biraz bilginiz biraz fikriniz var ama hikayenin t m n g remiyorsunuz bitti inde bile anlat lacak bi bu kadar daha ey vard neden bitti hissi oldu bende.ilk yar da Umut i in herkesin mutlaka z lece i, ah can m yaz k diyece i bir ey okurken ikinci yar da S edebi olarak da kurgu olarak da ahane bir kitap bitince ba a d n p bir kez daha okumak istedim kurgusu modifiye k rebe gibi g zler tamamen kapal de il de olan biteni bir sisin i inden g r yor gibisiniz bir eyler oluyor fark ndas n z, biraz bilginiz biraz fikriniz var ama hikayenin t m n g remiyorsunuz bitti inde bile anlat lacak bi bu kadar daha ey vard neden bitti hissi oldu bende.ilk yar da Umut i in herkesin mutlaka z lece i, ah can m yaz k diyece i bir ey okurken ikinci yar da Sanemle birlikte kamyonun alt nda kal yorsunuz Ayfer Tun un zaman sa lm bir ekilde kullanmas , bin be y z par a puzzle yapar gibi anlatmas kendisinin en b y k mahareti, hep yazs n hep okuyal m ben sayd m kitaptan en az 8 tane spin off kar hikayenin yan karakterlerinin tamam na ayr ayr kitap yazs n bence Stefan i in kesin bir kitap yazmal kapak i in bir kez daha nefret kusmak isterdim ama bu yoruma yak mayaca n g r yorum ke ke Ayfer Tun un tarz na, klas na yak r bir kapak tercih edilseydi bu i eri e bu kapak tercihi ok z c Heyecanla bekledi im, sevdi im yazarlardan Ayfer Tun un son roman olan bu kitap bende b y k bir hayal k r kl yaratt Duygu s m r s a rl kl , adeta ac n n pornosu niteli inde, ikna edicili i pek olmayan olay rg s ne ve karakterlere sahip bir roman Ayfer Tun niye bu izgide kan rtan bir yakla m sergiliyor anlayam yorum Oysa ok yetenekli, kendini kan tlam bir yazar Ama ac lar n insanlar niteli inde, karton karakterle dolu, giderek arabeskle en ve kendini tekrar eden bir mecraya Heyecanla bekledi im, sevdi im yazarlardan Ayfer Tun un son roman olan bu kitap bende b y k bir hayal k r kl yaratt Duygu s m r s a rl kl , adeta ac n n pornosu niteli inde, ikna edicili i pek olmayan olay rg s ne ve karakterlere sahip bir roman Ayfer Tun niye bu izgide kan rtan bir yakla m sergiliyor anlayam yorum Oysa ok yetenekli, kendini kan tlam bir yazar Ama ac lar n insanlar niteli inde, karton karakterle dolu, giderek arabeskle en ve kendini tekrar eden bir mecraya y nelerek yaz n yetene ini harc yor Ba ka bir yazar olsa bu nitelikte bir metne 450 sayfa sab r tahamm l g stermezdim Hayat n dami ac lardan, yenilgilerden, kendini yok yok etmekten ibaret olmad n birilerinin Ayfer Tun a hat rlatmas laz m Ac y , kederi i leyecekse de bunu inand r c bir ekilde yapmas beklenir.Ayr ca iki ana anlat c ya payla t r lan b l mleri farkl tek ve ift numaraland rarak ucuz postmodern oyunlara da ihtiyac yok nl yazar m z n lk metinlerinde bu veya benzer y ntemlere ba vuruyordu Roman i in tercih edilen ba l k da ayr bir hikaye, ucuzca Kitab n kapa ise, buradaki baz yorumlarda da dikkat ekildi i zere, tam bir facia Can Yay nlar en az ndan bu a dan art k kendine gelse, de erli miras n bu basit hareketlerle t ketmese iyi olacak Tabii edebiyat m z n a r toplar ndan Ayfer Tun un b yle bir kapa a herhalde onay vermi olmas de ayr ca d nd r c 5 10Sevdim.Lakin ok sorunu var kitab n ncelikle roman ki ileri ok yap lm g r n yor tkileri, ac lar , sevin leri, fikirleri ok d n lm , ta n lm , at lm Umut ve Sanem e dair y nla ey okudum ama onlar yak ndan tan yamad m Birinci tekil anlat c yla bile yak nla amad m onlara Kendilerini s rekli ac yla tan mlamalar da mani oldu buna Ayfer Tun un onlar ger ek k lmak i in bunca kah rla bezemesi do ru gelmedi bana Ac kaskat bir ger ek ve ya l lar n l gibi, bize ya 5 10Sevdim.Lakin ok sorunu var kitab n ncelikle roman ki ileri ok yap lm g r n yor tkileri, ac lar , sevin leri, fikirleri ok d n lm , ta n lm , at lm Umut ve Sanem e dair y nla ey okudum ama onlar yak ndan tan yamad m Birinci tekil anlat c yla bile yak nla amad m onlara Kendilerini s rekli ac yla tan mlamalar da mani oldu buna Ayfer Tun un onlar ger ek k lmak i in bunca kah rla bezemesi do ru gelmedi bana Ac kaskat bir ger ek ve ya l lar n l gibi, bize ya ad m z hat rlat yor s 156Ba ki ilerden ok onlar n etraf nda, hayatlar na etki eden ki ileri dinledim s rekli Umut ve Sanem in etraf n saran ki ilerden bir izgi olu tu da siluetleri belli oldu Di erleri olmasayd Sanem ve Umut ka t zerinde kal rd cans z, ruhsuz Ki i a rl kl bir roman gibi dursa da ba ki ilere odaklanamayan, okurun ilgisini onlarca di er karaktere da tan bir yap s var.Onlar konu tuk a Ayfer Tun un sesi geldi kula ma, sat r aralar ndan fikirleri s zd , bazen f k rd sterdim ki roman ki ilerinin kendi sesi olsun lla benzetmek gerekmez ama a an Irmak filmlerinden birini izlemi gibi oldum roman bitince Ayfer Tun , ayn a an Irmak gibi bizi zmek, sarsmak, huzursuz etmek i in abalam Olabilir, yazar n b yle bir amac olabilir yanl olan bu amac n ok belirgin olmas , bir abaya d n mesi.Roman n kendi ak i inde bir s r ac dolu olay ger ekle ebilir ve biz bunu sindirebiliriz Lakin bu kitapta o kadar ok yapma ac var ki insan rahats z oluyor, bir s m r ye d n yor eser Okuyan g recektir, G ls n meselesi sanki romana son anda dahil edilmi , sanki Ayfer Tun bu yetmedi, unu da ekleyeyim de ac neymi g rs nler demi Zaten a ld h zla kapan yor G ls n meselesi Di er yandan hayat limona benzer, son damlas na kadar s kmal gibi yapay a zlarla, hayata dair b y k s zlerle konu uyor roman ki ileri Kitschli e varan benzetme ve e retilemelerle dolu kitap S rekli komik bir melankolinin i indeyiz Sanem a ac n dallar ndan birine uzan yor Tuttu u anda dal k r l yor, Tuttu um her dal k r l yor, d yorum diyor Ne gerek var b yle mizansenlere Bunun gibi ifadeler, durumlar beni kitaba yabanc la t r yor.Has l , s rekli bu kadar da olmaz diyerek ama yine de merak ederek okudum bitirdim roman Merak unsuru yaratmak art k niteliksiz eserlerde bile kolayca ula labilen bir ama ken bu roman bitirdi imde elimde kah rdan ba ka ne kald bilmiyorum Ayfer Tun benim h z nl yan m Ne zaman onun bir kitab n okusam ok yak n bir dostumla dertle mi im gibi hissediyorum Say l insanla payla t m zel bir birliktelik adeta kiye b l nm kitap yaz k sm n anlatan Umut ile ba l yor B l mler 1,3,5 olarak devam ediyor Tura k sm ise Sanem in anlatt 2,4,6 olan b l mler Suzan Defter ge mi imden dolay ilk ba ta kitab n merik s rayla okumay d nd m Yaz yla turay e le tirmeye al t m ancak bazen yaz da gelse tura da gelse kazanan o Ayfer Tun benim h z nl yan m Ne zaman onun bir kitab n okusam ok yak n bir dostumla dertle mi im gibi hissediyorum Say l insanla payla t m zel bir birliktelik adeta kiye b l nm kitap yaz k sm n anlatan Umut ile ba l yor B l mler 1,3,5 olarak devam ediyor Tura k sm ise Sanem in anlatt 2,4,6 olan b l mler Suzan Defter ge mi imden dolay ilk ba ta kitab n merik s rayla okumay d nd m Yaz yla turay e le tirmeye al t m ancak bazen yaz da gelse tura da gelse kazanan olmuyor T pk yaralar n m yoksa arzular n m insan ac ya s r klemesinin sonucu de i tirmemesi gibi Bu d ncelerle kendimi sevgili yazar m za teslim etmeye karar verdim O nas l istediyse yle okudum B ylelikle yaz ve tura b l mlerinde Umut un bak ndan ustal kla Sanem in alg s na ge i i, aradaki slup fark n ve aktar lan duygular daha net hissettim Na izane Sanem in anlatt tura b l m n bir t k daha ok be endim Bu kitapta her eyden nce ok iyi bir edebiyat var nsan n hayat n y nlendiren kaderle ba l yor kitap Yap c ve y k c anlamda insan n ailesiyle kurdu u ili kilerin didiklendi i, hayata k k salarken bu ili kilerin ne kadar b y k nem ta d te yandan ebeveynlerin idealize edilmesini ve onlar kendi hayatlar ndan soyutlayarak salt anne baba olarak g r lmesini ele tiren bir aile merce i alt nda devam ediyor Bu arada insan n yakas n b rakmayan ge mi in y kledi i su luluk duygusunu, y zle mektense ka man n tercih edildi i anlar g zler n ne seriyor Bitmek bilmeyen i e d n ler, ge mi le gelecekle kavgalar Ve b t n bunlar anlatt ran a k Burdan sonra biraz spoiler i ermektedir Benim i in en can al c k s m ise gelece i olmayan Umut un hayat n m yoksa ge mi i olmayan Sanem in hayat n m daha iyi buldu umdu Tun insan n can n ac tacak l de adeta negatifle pozitifi birle tirir gibi bu soruyu okuruna soruyor Ne yaz k ki baz sorulara insan cevap vermek istemiyor Hem i ledi i konular n a rl hem de bitmesini istemememden t r a r a r okudum kitab Bir okur olarak her anlamda tatmin olmu bir ekilde, gelecek kitapta bulu mak zere s zle erek kapad m kapa n Bir tutkuya ihtiyac m vard , yaratt m Ama tutku ac ya g t r yor insan ya da ac y insana getiriyor nsan n ac s m tutkusundan do uyor, tutkusu mu ac s ndan biliyorum Onu ok zl yorum ayfertun a klardelidiryadayaz turaEvet yeni bir Suzan Defter vak s ile kar kar yay z Yaz b l m n n alt b l mleri 1,3,5 Tura b l m n n ise 2,4,6 olarak devam ediyor Kitap iki kere yaz lm gibi Roman b y k bir hayranl kla, bir ok duyguyu bir arada ya arak bitirdim B l mleri 1,2,3,4 olar Bir tutkuya ihtiyac m vard , yaratt m Ama tutku ac ya g t r yor insan ya da ac y insana getiriyor nsan n ac s m tutkusundan do uyor, tutkusu mu ac s ndan biliyorum Onu ok zl yorum ayfertun a klardelidiryadayaz turaEvet yeni bir Suzan Defter vak s ile kar kar yay z Yaz b l m n n alt b l mleri 1,3,5 Tura b l m n n ise 2,4,6 olarak devam ediyor Kitap iki kere yaz lm gibi Roman b y k bir hayranl kla, bir ok duyguyu bir arada ya arak bitirdim B l mleri 1,2,3,4 olarak okudum Iyi ki yle okumu um, b l mler aras nda ki ince ge i leri, 200 sayfa sonra tamamen hat rlamak zor nk Ayfer Tun , bu roman ile edebiyat m zdaki tay olduk a y kseltmi kan mca Tekrar, tekrar s yl yorum, Tun kalemiyle okurunu adeta esir al yor ok g l bir kavray var Ne isterse onu hissetiriyor, direnemiyorsunuz Ele ald duyguyu yle bir didikliyor ki, bir taraf mutlaka size dokunuyor.Evet, A k, m dediniz Al n size a k n ve Umut, un b t n halleri Zaman durdu unda , sonsuzlukla hi lik aras nda bir yerde olaca z Do umla, l m aras ndaki b y k bo luk, Kader ini nceden bilenler taraf ndan ok daha iyi doldurulabilir Evet zerinde ok daha konu aca z Bunlar lk sat rlar olsun..Edebiyat Burada Okuryazar B l m 2 de son roman konu tuk Teknik olarak ok ba ar l bir olay rg s kurabilen yazarlar nadiren bunu m kemmel s zc klerle yapabiliyor Ayfer Tun benim i in bu iki zelli e de sahip bir yazar Bu kitab n da hem bir an nce bitirmek i in h zl hem de s zc kleri i ime sindirmek i in yava okumak istedim Olduk a sars c bir kitap.. Kurgusu ve ana hikayesi ok iyi ki ki i aras ndaki k sa zamana s k m a k hikayesine Yaz Tura veya Umut Sanem say s z hikayecikler yerle tirilmi , hem de ba ar yla Sophie ile yarat lan metaforla Sophie nin Se imi vicdan sorgulamas ok g zel anlat lm Politik g ndermeler i kenceci baba, taksicinin d nyan n tercihi konusundaki d ncesi vb yerli yerinde Keza kitaptaki ok say da karakter derinlikli olarak anlat lm Umut un genetik hastal n n seyrini anlatmadaki ba ar s n hayra Kurgusu ve ana hikayesi ok iyi ki ki i aras ndaki k sa zamana s k m a k hikayesine Yaz Tura veya Umut Sanem say s z hikayecikler yerle tirilmi , hem de ba ar yla Sophie ile yarat lan metaforla Sophie nin Se imi vicdan sorgulamas ok g zel anlat lm Politik g ndermeler i kenceci baba, taksicinin d nyan n tercihi konusundaki d ncesi vb yerli yerinde Keza kitaptaki ok say da karakter derinlikli olarak anlat lm Umut un genetik hastal n n seyrini anlatmadaki ba ar s n hayranl kla okudum bir hekim olarak unu da vurgulamam laz m, 450 sayfal k bu romanda tekrara hi d lmemi ki ok etkileyici Buna kar n ayr nt lar insan biraz yoruyor Kolay s r kleyici bir roman de il, a r okunuyor Biraz daha k sa olsa belki daha rahat okunurdu.Kitab n isminin roman n i eri ini yans tt n d nm yorum nk bu bir a k roman ndan ok bir h z n balad gibi Zaten okuduktan sonra bende kalan duygular yo un bir h z n, kadere ba kald rma, l m ger e ini kabullenme ve karamsar bir gelecek olarak yo unla t.Kitab n kapak tasar m tam bir fiyasko bence, tabii bunu kitab okuduktan sonra s yl yorum Bir de ngilizce kelime ve c mleler o kadar ok kullan lm ki rahats z edici bence Latince deyimleri kastetmiyorum Ayfer Tun hem entellekt el kapasitesi hem de dile olan hakimiyetiyle ok iyi bir yazar, iyi bir edebiyat Beni tan yan dostlar m bilirler yabanc hayranl m yoktur, ancak bizim edebiyat lar m zda zellikle romanc lar m zda Ya ar Kemal hari bir eylerin eksik oldu unu hissediyorum Bu romanda da bu eksikli i kitap bitince net olarak hissettim ele tirileri g ze alarak bu son c mleleri yazd m Ayn duyguyu airlerde duymuyorum nedense airlerimiz yabanc airlerden ok daha etkileyici Belki iir terc me edilince z n kaybediyor olabilir Bu ayr bir tart ma konusu Neticede 5 y ld z veremedim, tan mlayamad m o eksiklik sence human bir y ld z kapt gitti.Mevsim Yenice ve Esra M e nerileri i in te ekk rler `Free Ebook ⇛ Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura ⇲ Saatin i indeki kum taneleri gibi parmaklar n n aras ndan ak p giderken hayat, hik yeleriyle birbirini tamamlayan iki a k, belirsizlik i inde sevgilerini var ediyor Ama bazen kum saati sadece akm yor, yere d p k r l yor, kumlar ortaya sa l yor B yle anlarda ailenin sadece huzur ve g zelli i de il ge mi e terk edildi i san lan hat ralar , marazlar da ta d anla l yor ki a n genetik bir hastal kla kesi en yollar bir noktada ayr lsa bile biri stanbul da, di eri New York ta ayn nefesi al p vermeyi s rd recekler nefesleri yetti i s receAyfer Tun , ilmek ilmek i ledi i c mleleriyle modern bir destan yaz yor A klar Delidir ya da Yaz Tura ailenin, arkada l n, sadakatin, hastal n ama en ok delili in ve ac n n yk s nk klar delidir ve deliler ac ekerUmutland Y z a k kalm bir kitap gibiydi, a k hakk nda hi s ylemedi i s zler sat r sat r okunuyordu Mucizeler her zaman beklenir hayattan A k n kendi varl ndan gelen, iyile tirici bir g c vard r ve k yaslanacak olursa, a kla ge en zaman n zg l a rl , saatlerin g sterdi i zaman nkinden kat kat fazlad rA k zaman n yo unlu unu artt rmaya muktedir olan tek kimyad r