(BOOK) ⚜ Dekameron - knjiga o ljubavi â eBook or E-pub free

(BOOK) ⚾ Dekameron - knjiga o ljubavi â Prva knji evno istorijska studija na srpskom jeziku o ovaniju Boka u i njegovom klju nom delu DekameronuTuma enje Dekamerona u svetlu pitanja ljubaviPrecizna i detaljna analiza kulturnih i istorijskih okolnosti u kojima je Dekameron nastao, kao i kulturnoistorijskih slojeva koji su omogu ili nastanak jednog od najve ih dela u istoriji svetske knji evnostiIzvrsna studija o pripoveda kim postupcima na kojima su zasnovane pojedine pri e u DekameronuRasprava o tome kako danas itati Dekameron i ta nam danas Dekameron govoriDekameron Knjiga o ljubavi je odgovor na pitanje za to je Boka no i dalje na savremenik