*EPUB ⇻ Dunja u kovčegu ⇡ Ebook or Kindle ePUB free

Potresna pri a koja zadire u sr mu ko enskih odnosa Begovi je kao i obi no u svojim djelima, izvrsno uspio u psiholo koj karakterizaciji glavnog enskog lika To je ono to mu ide, moglo bi se re i, taj pogled u du u ene Karakterizacija ostalih likova je jednako dobra, nema tu povr nosti, autenti nost i uvjerljivost, ukopljenost u sredinu, a opet i onda doza jedistvenostikako da ka em Stvarni suNjegovi likovi jednostavno postoje Oni znatniji i oni sporednii sve je nekako povezan Potresna pri a koja zadire u sr mu ko enskih odnosa Begovi je kao i obi no u svojim djelima, izvrsno uspio u psiholo koj karakterizaciji glavnog enskog lika To je ono to mu ide, moglo bi se re i, taj pogled u du u ene Karakterizacija ostalih likova je jednako dobra, nema tu povr nosti, autenti nost i uvjerljivost, ukopljenost u sredinu, a opet i onda doza jedistvenostikako da ka em Stvarni suNjegovi likovi jednostavno postoje Oni znatniji i oni sporednii sve je nekako povezanoima ne to od srca do srca neka tanka nitkako ve ide ona pjesma Begovi je uspje an pripovijeda , a posebno me se dojmilo njegovo prikazivanje rodne grude i sve one emocije koje prate ovjeka kad se vra a na mjesto iz kojeg je potekao, u kojem je proveo sretno djetinstvo, a taj osje aj pripadanja mjestu jednan je od elemenata u slo enoj ljubavnoj pri i koju pi u Du an i Ro ena, koji mo da naizgled nije tako bitan, ali zapravo jest Imam dojam kako su kod Begovi a ene esto rtve, ali on o njima ne pi e na stereotipan na in, ve imam dojam kako doista nastoji prikazati polo aj ene u dru tvu i ne samo to, zapravo nadasve polo aj ene naspram mu karcu kojega voli, odnos koji postoji i mo e postojati izme u ljubavnika i ljubavnice ena koja voli i mo te ljubavi, to je ne to to fascinira Begovi a rekla bih, neka zajedni ka nit koja povezuje ovaj roman s drugim njegovim ostvarenjima.Mislim kako ovaj roman sigurno svjedo i o pi evoj neupitnoj pripovjeda koj i stilskoj vje tini ak bi ga nazvala poetskim ili lirskim, u ve oj mjeri ostvaruje mo da tu neku poeti nost nego sama Begovi eva lirika, o kojoj imam dvojako mi ljenje, naime neke pjesme su mi divne, neke ne ba uspjele Me utim, ovaj roman pro et je nekom osje ajno u koja se lako ostvaruje u samom tekstu, nekim ritmom koji ina e vezujem za pjesni tvo i kratke pri e, a ne i za du a prozna ostvarenja.Mnoge se misli iz ovog romana lako pamte, meni su ostale u sje anju one to ih Du anova majka njemu kazuje jer su mi se u inile tragi no istinitima Taki je ivot, sine Ovdje jaki ondje slabi Ovdje mu itelj ondje mu enik Svaka se sre a ljudska zida na tu oj nesre i I kad god ja tebi il tvojoj bra i dobro za elim, uvijek se pitam Bo e moj, tko e bit onaj to e da plati ra un Du an je zavodnik, Ro ena nevina djevojka, me u njima se ra a iskrena ljubav ili se tako barem iniOni se zaljubljuju, voleza to kako u kolikoj mjeri to neka svaki itatelj procjeni za sebe Roman koji vas ne e ostaviti ravnodu nim Nisam o ekivala da e mi se ova knjiga toliko svidjeti Staromodno je, pretjerano teatralno i predvidljivo, ali je te no i ita se u jednom dahu. Zanimljiva knjiga koja se na pomalo sladunjav na in igra osje ajima itatelja i budi u njemu nostalgiju za nekim pro lim vremenom.. Fast food s solidnim vokabularom i zavr etkom Ako ste se pitali kako izgleda roman gdje je Emma Bovary mu karac s pedofilskom osobnosti koji zavede Eliotovu Tessu, ovo je knjiga za vas. Uh, Begovi u, samo se pove ava moja elja za itanjem Gige Bari eve, kako se lagano i pitko ovo pro italo u samo 4 sata jednog poslijepodneva, a tako dramati na pri a. *EPUB ⇵ Dunja u kovčegu ☠ Prvi Begovi ev roman, najbolji lirski roman J Bogner hrvatske knji evnosti, romanti na je pri a smje tena u patrijarhalni, ruralni krajolik Pri a je to o strastvenoj ljubavi dvaju opre nih likova rafiniranoga bonvivana Du ana i krhke, naivne Ro ene, puna emotivnog naboja, sentimentalnih i poetskih iskaza, dramati nih, pa i tragi nih obrataZlatousti pjesnik, i svoje e romane graditi na razotkrivanju tajni mu ko enskih odnosa Prvi od njih, objavljengodine, Dunja u kov egu, u as je dobio epitet najboljeg lirskog romana u na oj knji evnosti Josip Bogner Dunja u kov egu, unato pone to stereotipnim likovima i pomalo nategnutu, melodramatskom zapletu, ostaje do danas suptilnim knji evnim uvidom u narav ljubavi Smje tena u patrijarhalan, ruralni krajolik kakav je i Begovi ev rodni kraj, romanti na pri a o strastvenoj ljubavnoj vezi izme u dvaju antipoda edne, mlade, krhke Ro ene i iskusna zavodnika, mondenog bonvivana Du ana, puna je emotivnoga naboja, sentimentalnih, poetskih iskaza, dramati nih, na koncu i tragi nih, obrata Pomalo staromodna, mjestimice sladunjava, Dunja u kov egu na najboljim stranicama otkriva pi ev talent za preciznu karakterizaciju likova, za realisti no evociranje sredine i vremena, za nijansiranje jezi nim osebujnostima to uklju uju dijalektizme, turcizme, europeizme