`Download Pdf ⇴ Ölü Kelebeklerin Dansı ↡ PDF eBook or Kindle ePUB free

Yok ben bu kitaba dahil olamad m H sn Arkan n ilk kitab yd galiba belki de ondan ok da n k , ne kitab n arka plan belli ne karakterler tam oturdu kafamda sevemedim. Son d nem T rk edebiyat n n y zak bir roman. Mino nun Siyah G l n okumu tum daha nce T rkiye siyasi tarihi ile ili kiliydi, onu da sevmi tim Ama H sn Arkan n ilk roman olan l Kelebeklerin Dans ,beni belki de l m sonras n hikayele tiren bir yap da yaz lm olmas ndan t r daha ok etkiledi ve 24 saat i inde bitiverdi.Konu ylesine g zel ve geneldi ki l mden sonra M sl man olan bir papazBir ateist doktor hanete u ram k kleri M sl man olan ama ateist olan bir adam daha.Ortak noktalar ld kten sonra hepsinin ayn deli Mino nun Siyah G l n okumu tum daha nce T rkiye siyasi tarihi ile ili kiliydi, onu da sevmi tim Ama H sn Arkan n ilk roman olan l Kelebeklerin Dans ,beni belki de l m sonras n hikayele tiren bir yap da yaz lm olmas ndan t r daha ok etkiledi ve 24 saat i inde bitiverdi.Konu ylesine g zel ve geneldi ki l mden sonra M sl man olan bir papazBir ateist doktor hanete u ram k kleri M sl man olan ama ateist olan bir adam daha.Ortak noktalar ld kten sonra hepsinin ayn deli e s k p kalmalar.Genel olarak ok be endi imi, metaforlarla dolu bir kitap oldu unu s ylemeliyim Ismi ho uma gitti i i in alm t m bu roman smi kadar i eri i de ho mu Sonlara do ru kafa kar t r c bir hal almaya ba lad Neler oluyor diyebilirsiniz Bunu yakalamak da g zel bir ey bana g re Ak c yd Etkileyiciydi Epilog da ok etkileyiciydi bana g re Ateist bir doktor ve ld kten sonra m sl man olmu bir papazla tan acaks n z bu romanda Okumaya de er S rlarla dolu ve kitab n her ad m nda s rlar n ad m ad m ve insan a k nl kta b rakacak ekilde z ld bir kitap Yazar n benzetmeleri ve dili kullan m ok g zel Ya am l m, hayal d ger ek, varl k yokluk ustaca harmanlam l me ve ya ama, l m taraf ndan ok ilgin bir bak sunuyor ok orijinal bir kurgu ve i erik u ana kadar okudu um beni en ok etkileyen kitaplardan biri oldu.Kitapta inan lar n da zaman zaman birbirine kar t ve at t b l mler var H sn Arkan a bize sundu S rlarla dolu ve kitab n her ad m nda s rlar n ad m ad m ve insan a k nl kta b rakacak ekilde z ld bir kitap Yazar n benzetmeleri ve dili kullan m ok g zel Ya am l m, hayal d ger ek, varl k yokluk ustaca harmanlam l me ve ya ama, l m taraf ndan ok ilgin bir bak sunuyor ok orijinal bir kurgu ve i erik u ana kadar okudu um beni en ok etkileyen kitaplardan biri oldu.Kitapta inan lar n da zaman zaman birbirine kar t ve at t b l mler var H sn Arkan a bize sundu u beyin enerjisi i in ok te ekk rler l Kelebeklerin Dans , H sn Arkan n 1998 y l nda yay mlanan ilk roman Benim elimde K rm z Kedi Yay nevi nden kan bas m var zellikle kapak tasar m n be endi imi belirtmeden ge meyeyim Yazar n ilk roman , benim de okudu um ilk kitab oldu u i in di er eserleriyle herhangi bir kar la t rma yapamam Alegorik anlat mlardan ho land m i in de zellikle ilgimi eken bir roman oldu.Roman l m nden on alt g n sonra an lar n yazmaya ba layan, daha do rusu ya ad g nlerden an msad klar nl Kelebeklerin Dans , H sn Arkan n 1998 y l nda yay mlanan ilk roman Benim elimde K rm z Kedi Yay nevi nden kan bas m var zellikle kapak tasar m n be endi imi belirtmeden ge meyeyim Yazar n ilk roman , benim de okudu um ilk kitab oldu u i in di er eserleriyle herhangi bir kar la t rma yapamam Alegorik anlat mlardan ho land m i in de zellikle ilgimi eken bir roman oldu.Roman l m nden on alt g n sonra an lar n yazmaya ba layan, daha do rusu ya ad g nlerden an msad klar n yazmaya ba layan ama l oldu unu bir t rl kabul edemeyen Haldun un hikayesini kendi a z ndan anlat yor B ylece okur da Haldun la birlikte bir l ler d nyas na, bir ya ayanlar d nyas na gidip geliyor Felsefi a l mlar olan metnin arka plan nda denizin ay rd iki b lgede ya ayan insanlar n ya am bi imlerinin farkl l ortaya konuyor G neyde ya ayanlar yoksul, a , sefil Haldun un ya ad b lge ise d zenin a madan i ledi i zengin ve g l bir iklim Kuzeydekiler, g neydekilerin kendi topraklar na g mesini istemese de i lerinde sefalete kulaklar n t kamayan ve onlar ad na direnen bir grup var ki kahraman m z Haldun da onlardan biri l ler d nyas na ge ti inde Haldun a yard m eden inli psikolog, arada bir g r nen ve baz sorulara yan t bulmaya al an m sl man papaz, motorsikletli kurye Vincent ve orospu Lethe Haldun un l ler d nyas ndaki dostlar ve ayn zamanda okurun biraz dikkatle yakalayaca ipu lar yla metnin anahtarlar inli doktor Sematyen roman boyunca Haldun un l ler d nyas ndaki rehberi oluyor ve Haldun un hangi d nyaya dahil oldu unu anlayabilmesi i in gereken i areti haritay da o veriyor Bu da bize inli bilge Chuang Tzu nun d n an msat yor Kuryelik yapan Vincent ise kahraman m z Haldun tan yamasa da bizim ok iyi tan d m z bir ressam e lenmeye gittikleri Sirene de onun yapm oldu u tablolardan birinde yer alan mekan Sirene de Haldun u dinleyen orospu Lethe ise Yunan mitolojisindeki bir yeralt rma n n ad bu rma a giren l lerin ruhlar d nyada ya am olduklar ge mi fani hayatlar na dair her eyi unuturlarm Metnin ana kap lar n a an bu anahtarlar ke fettikten sonra m sl man papaz, gen Yakop ve annesi Arinna n n da okura s yleyece i ba ka s rlar oldu unu da ke fediyoruz.Yazar kitab nda g olgusuna de inirken bence bunu iki y nl anlatmak derdinde Bir do du umuz yeri se emedi imiz gibi ya ayaca m z yeri de kolay kolay se emez durumday z ve g a m z n en b y k travmalar ndan biri Bunu insan n varolu sal sorgulamalar yla de erlendirirsek ya am ve l m de kendi se imimizin d nda kalan ruhsal bir g , ba ka bir travma Di er yandan felsefesiyle u ra may bir yana b rak p yaln zca toplumsal ayr man n bug n geldi i yer, ileti imin engellenmesi, k lt rler aras ili kinin kopacak noktaya gelmesi, insanl n ve tanr n n sorgulanmas n yirmi y l nce hikaye eden bir roman oldu u i in bile okuyabilirsiniz Karanlik dokulur dudaklarimdan Suyunuzu yudumlarken siz Olum de dogum gibi bir seymis iste,hicbir kurali yokmus bu isin Surukleyici,sade bir dile sahip ama katili belli bu sebepten sonuna duydugum merak sondu diyebilirim.Yarattigi distopik dunya ve olum yasam cozumlemeleri,aktarmak istedikleriyle tat vericiydi Husnu Arkan in kitaplarini severek okuyorum.Kalemine saglik Iyi okumalar H sn Arkan n okudu um son kitab Di er okudu um kitaplar ndan olduk a keyif alm ken, bu k sa kitaptan o kadar s k ld m ki Zorlama geldi lk kitab oldu undan san r m di er kitaplar na da benzetemedim slubunu. H sn Arkan n yazd ilk kitap olan l Kelebeklerin Dans bana biraz distopya hikayelerini a r t rd Kuzeyde ya ayan insanlar n G neydekilerle ileti ime ge mesinin yasak oldu u bir yerde ge iyor G neyde a l k, sefalet, hastal k insanlar k r p ge iriyor Koloni diyorlar buraya ve Kuzey kesimine ge memeleri i in ortalar ndaki denize may n d yorlar Oradaki zavall insanlar n tek avuntusu, Kuzeyde ya ayanlara g nderdikleri mektuplar oluyor Fakat bir s re sonra bu da yasakland i in GPB H sn Arkan n yazd ilk kitap olan l Kelebeklerin Dans bana biraz distopya hikayelerini a r t rd Kuzeyde ya ayan insanlar n G neydekilerle ileti ime ge mesinin yasak oldu u bir yerde ge iyor G neyde a l k, sefalet, hastal k insanlar k r p ge iriyor Koloni diyorlar buraya ve Kuzey kesimine ge memeleri i in ortalar ndaki denize may n d yorlar Oradaki zavall insanlar n tek avuntusu, Kuzeyde ya ayanlara g nderdikleri mektuplar oluyor Fakat bir s re sonra bu da yasakland i in GPB adl gizli bir rg t kuruluyor Ba karakter Haldun da bu gruba ye Gizlice G neydekilerin mektuplar n Kuzeydekilere iletiyorlar Kitap Haldun un ld r l p di er d nyaya gitmesiyle ba l yor ve ba ndan ge enleri bize l haliyle anlat yor.Sonunda katilini bu sayede bulabiliyor Ger ekten g zel bir hikaye ama ben biraz s k ld m a k as.Tabi H sn Arkan n muhte em yorumlar her zamanki gibi etkiledi beni Orospuydum ben, dedi A k n orospular i in ne anlama geldi ini biliyor musun Hay r, dedim San r m bilmiyorum A k orospunun Tanr s d r dedi.Neden b yle d nd n sordum nk , dedi yi olan eyler yitirildiklerinde Tanr la rlar T pk Tanr n n kendisi gibi `Download Pdf ⇰ Ölü Kelebeklerin Dansı ⇞ ld m ve Tanr burada da yok Ne yapabilirim l mden sonra da bir hayat var m Binlerce y ld r t m dinler ve felsefi sistemler bu soruya cevap ar yor Ama daha deh et verici bir soru sormak m mk n Ya l mden sonra bir hayat varsa ve t pk bu hayata benziyorsa, ayn s k nt lar , ayn anlams zl k duygusunu, ayn aresizlikleri tekrar tekrar ya yorsak Ya ceza ve d l yoksa Ya bize kalacak olan puslu bir belirsizlikse yaln zca D nde kendini bir kelebek olarak g ren biri bir kez uyand ktan sonra, bir kelebek olmad ndan ve art k d nde kendini bir insan olarak g rmedi inden hi bir zaman emin olamaz